GDPR

Souhlas se zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana dat a především Vašich osobních údajů, jako našich zákazníků, je pro nás velice důležitá. Firma BF soles – Marcela Harthová, Náměstí Svobody 12/12, 671 72 Miroslav, IČO: 72524162, e-mail: bfsoles@bfsoles.com, tel.:+420 733 204 433, (dále jen „společnost“ nebo „firma“), jakožto provozovatelé elektronického obchodu bfsoles.com („obchod“), děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a byly zpracovávány v souladu s právními předpisy. Nedílnou součástí správného zpracování je informovanost a transparentnost. Právě v jejím zájmu bychom Vás rádi informovali, jednak o zpracování Vašich osobních údajů a dále o Vašich souvisejících právech.

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace kupní smlouvy, tedy za účelem:

  • zajištění vyřízení objednávky;
  • zajištění doručení zboží;
  • plnění práv vyplývajících z vadného plnění, či náhrady škody;
  • plnění našich zákonných povinností zejména ve vztahu k vedení účetnictví;

Právním základem zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi naší společností a Vámi a dále i plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z občanského zákoníku. Pro účely přímého marketingu bez dalšího používáme Váš e-mail. Právním základem je v tomto případě náš oprávněný zájem na tomto zpracování. O tom, jak se jednoduše odhlásit od tohoto přímého marketingu se dočtete dále. Oprávněný zájem může být právním důvodem i ve výjimečném případě, že bychom museli vůči Vám uplatňovat jakýkoliv nárok.

2. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem vyřízení Vaší objednávky, zajištění doručení zboží a plnění dalších práv souvisejících budeme zpracovávat Vaše: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, adresu, doručovací adresu, obsah Vaší objednávky a údaje s objednávkou a jejím vyřízením související, dále pak v případě nákupu pro firmu její název, IČO a DIČ. V souvislosti s reklamací můžeme zpracovávat informace o vadě.

3. COOKIES

Jak jste si všimli při vstupu, náš obchod používá cookies, které ve spojení s dalšími informacemi mohou být považovány za určitých okolností za osobní údaj. Není naším zájmem, aby tyto okolnosti nastaly a máme za to, že cookies se při námi prováděném nakládání nestávají osobními údaji, ale pro Vaši plnou informovanost zahrnujeme informaci o cookies i do tohoto dokumentu. Cookies jsou malé informace zasílané skrze internetové stránky, které se uloží ve Vašem zařízení (počítač, telefonu atd.) a jejichž prostřednictvím je umožněn provoz obchodu, tak i jeho pohodlné fungování. Některé cookies nám rovněž umožňují zefektivnit nabídku produktů nebo nám poskytují některé statistické údaje o provozu obchodu. Naše stránka používá pokročilou lištu o cookies, kde se o tomto nástroji dozvíte vše potřebné a budete si moci pohodlně nastavit, které tyto nástroje chcete využívat a které nikoliv. Užívání cookies stejně jako jejich vymazání můžete provádět rovněž ve Vašem prohlížeči.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ TŘETÍM ZEMÍM

Můžeme být povinni poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům v souladu s platnými právními předpisy (např. Policie České republiky).

Nepředáváme vaše osobní údaje ani je nesdílíme s žádnou třetí zemí nebo mezinárodní institucí, která neposkytuje požadovanou ochranu osobních údajů.

5. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje jsme obdrželi pouze od Vás. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, neboť uzavření jakékoliv smlouvy s námi je zcela dobrovolné. Pokud byste nám neposkytli alespoň povinné minimum údajů, nebudeme schopni Vám zboží dodat a obchod realizovat. V souvislosti s cookies nezapomeňte na naší propracovanou cookies lištu, která Vám umožní nastavit si používání cookies tak, aby vyhovovalo Vašim požadavkům. Používání cookies, které nejsou nezbytné pro provoz obchodu je rovněž zcela dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány (uloženy) pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon zpracováváme po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Osobní údaje týkající se plnění z uzavřené smlouvy a dalších souvisejících práv a povinností budeme uchovávat jen po dobu, po kterou budou moci být tato související práva a povinnosti vymahatelné u soudu, tedy zpravidla 3 roky od vyřízení objednávky nebo vypořádání posledních nároků z ní plynoucích. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. V rámci používání cookies a výše uvedených obdobných moderních prostředků optimalizujících Váš zážitek z užívání našeho obchodu může dojít k vytváření jisté formy profilu vycházejícího z užívání internetové stránky, který nám slouží především k nabízení výrobků, které by Vás mohly zajímat. Na základě tohoto profilu, ale nedochází ani k přijímání jakýchkoliv rozhodnutí, ani k jakýmkoliv dalším právním následkům. S ohledem na to, že tyto informace, které z Vašeho užívání stránky získáváme, jsou založeny na cookies, můžete jejich zpracování ovlivnit, ať již zmíněnou propracovanou cookies lištou, tak prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.

BFSOLES.COM