Obchodní podmínky

Dodací podmínky

společnosti BF SOLES – Marcela Harthová, se sídlem Náměstí Svobody 12/12, 671 72 Miroslav, okres Znojmo, IČ: 72524162, email: bfsoles@bfsoles.com

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují také práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele v souvislosti s používáním Uživatelského účtu. 

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené základní termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Prodávající                               prodávající dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o Bf soles

Kupující                                              kupující dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku

Smlouva                                   kupní smlouva o dodání zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

Spotřebitel                                každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím

Webová stránka                        Webovými stránkami se rozumí počítačový program, resp. internetová aplikace, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://bfsoles.com, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.

Nákupní košík                           součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání spočívajícím zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží

Poskytovatel                             osoba umožňující užívat Uživatelský účet; BF soles – Marcela Harthová

Uživatelský účet                       součást Webové stránky, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.

Uživatel                                              fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet

2. Uživatelský účet

2.1. Uživatel má právo Registrovat si Uživatelský účet na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání si zboží. 

2.2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů dle čl. 9 (dále jen „Registrace“). 

2.3. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Poskytovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů. 

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Uživatel jako Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Veškeré zboží prezentované na Webových stránkách Prodávajícího je pouze informativní a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Pro objednání zboží je Kupující povinen nejprve vložit objednávané zboží do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a poté vyplnit objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,

b) údaje o zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží,

c) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a

d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

e) informace o jméně a příjmení Kupujícího, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty; pokud je Kupující zároveň Uživatelem, jsou tyto informace automaticky předvyplněny (dále jen „Objednávka“).

3.3. Před zasláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ je nabídkou (dále jen „Nabídka“) a je pro Kupujícího závazná. 

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Potvrzení Objednávky Prodávajícím je akceptací Smlouvy (dále jen „Akceptace“).

3.6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.7. Smlouva je u Prodávajícího uložena v elektronické podobě po dobu pěti let a Uživateli je k ní umožněn přístup v jeho Uživatelském účtu.

3.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Smlouvy na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny. 

4. Platební podmínky

4.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží (dále jen „Cena“). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

4.3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

4.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo zálohy ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti při osobním odběru;

– Pay U

– bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího u Fio banky

Kč:  č.ú. 2501508362/2010,

Euro: IBAN: SK45 8330 0000 0028 0150 8372  (dále jen „Účet Prodávajícího“);

4.6. Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce.

4.7. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Kupující písemně na adresu Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v čl. 4.5.

4.9. Pokud není Cena Kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Kupující odstoupil od Smlouvy.

4.10. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího je Kupujícímu přidělen Prodávajícím variabilní symbol nejpozději při Akceptaci Objednávky a Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.11. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

– osobní odběr v provozovně Prodávajícího;

– zaslání na místo určené Kupujícím v Objednávce prostřednictvím dopravce.

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů.

5.4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Prodávající svou povinnost předat zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, splní Prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl. 

5.5. Prodávající či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.

5.6. Nepřevezme-li Kupující zboží v době dle čl. 5.3 porušením své povinnosti, nese náklady na uskladnění nebo opakované doručení. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5.7. Prodávající je povinen dodat zboží a umožnit Kupujícímu s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 2 – 12 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhraňuje právo individuálního zaslání, pokud je s dodáním objednaného produktu jiný problém.

5.8. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího, prostřednictvím platebního systému nebo internetové platební brány je Prodávající povinen dodat zboží Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Kupujícího zaplatit Cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 2 – 12 pracovních dnů ode dne splnění povinnosti Kupujícího zaplatit Cenu. Prodávající si vyhraňuje právo individuálního zaslání, pokud je s dodáním objednaného produktu jiný problém.

5.9. Nesplní-li Prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavců 5.7 nebo 5.8, vyzve jej Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Prodávající zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.10. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu v tištěné formě nebo emailem.

6. Přechod nebezpečí

6.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr v provozovně Prodávajícího nebo v Místě odběru, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně jakmile nastane okamžik, v němž dodávka měla být splněna a Kupující se dozví o tom, že je mu umožněno ve stanoveném místě nakládat se zbožím.

6.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Smlouvy. Jestliže je Prodávající povinen předat zboží dopravci na určitém místě, nepřechází nebezpečí na Kupujícího, dokud zboží není předáno dopravci na tomto místě. Skutečnost, že Prodávající je oprávněn si ponechat doklady umožňující nakládat zbožím, nemá vliv na přechod nebezpečí. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl. 

6.3. Nebezpečí však nepřechází na Kupujícího, dokud zboží není jasně vyznačeno pro účel Smlouvy, značkami na zboží, přepravními doklady, zasláním zprávy Kupujícímu nebo jinak.

6.4. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.

7. Vadné plnění, zákonná záruka, reklamace

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

7.2 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od Prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Kupujícího z vadného plnění.

7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující věc převzal:

7.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu třech měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud Prodávající již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy. 

7.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny.

7.8 Kupující je povinen vadu u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Kupující povinen ji u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Kupující Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle čl. 7.7.

7.9 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Případně musí Kupující práva z vadného plnění uplatnit u osoby určené k opravě uvedené v potvrzení o rozsahu a trvání práv z vadného plnění vydaného Prodávajícím, je-li tato osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Kupujícímu bližším. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7.10 Uplatněním vady u Prodávajícího se Kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, je-li Kupujícím Spotřebitel.

7.11 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

7.11.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem za účelem zjištění vady věci,

7.11.2 použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

7.11.3 nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu konáním nebo opomenutím, nebo

7.11.4 prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění

7.12 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, ledaže jde o zboží poskytovaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.13 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.3, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

7.14 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

7.15 Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu, který je Spotřebitelem, působilo značné obtíže.

7.16 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

7.17 Je-li na dodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, zavazuje se Prodávající, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jsou-li tyto doby určeny různě, použije se nejdelší z nich. Přednost však má smluvní ujednání stran.

7.18 Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění v čl. 7.12 až 7.17, včetně z toho vyplývajícího práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4, se neuplatní, je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. 

8.2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Kupujícímu peněžní prostředky, vrátí je Prodávající stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty. 

8.3. Pokud se společně s objednaným zbožím poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.

8.4. Kupující má též právo odstoupit od Smlouvy v případech dle odstavců 7.6 a 7.14.

Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

8.5. Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o

8.5.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

8.5.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

8.5.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.6. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.7. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Prodávajícím, který bude spotřebiteli zaslán na vyžádání přes email. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty bfsoles@bfsoles.com, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.

8.8. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení zboží nese Spotřebitel. Spotřebitel je povinen zboží vrátit čisté, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitel na vrácení Ceny dle tohoto článku.

8.9. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.

8.10. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též dle odstavce 5.9.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa (dále jen jako „Osobní údaje“).

9.3. Účelem zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím je realizace práv a povinností ze Smlouvy, a to včetně dodání zboží a platebního styku, a dále vedení Uživatelského účtu a marketingové potřeby Prodávajícího. Neudělení souhlasu v celém uvedeném rozsahu však není sám o sobě překážkou uzavření Smlouvy.

9.4. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatickým způsobem.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen při registraci Uživatelského účtu i při Objednávce uvést své Osobní údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

9.6. Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů Kupujícího třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodávající se zavazuje neposkytnout bez svolení Kupujícího jeho Osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu a platební styk.

9.7. Kupující má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. Prodávající má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Kupující domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány chybně nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Kupující oprávněn Prodávajícího nebo zpracovatele pověřeného ve smyslu čl. 9.6 požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů. Kupující je dále oprávněn požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel závadný stav odstranil. 

9.8. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.9. Neprojeví-li Kupující při objednávce opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo závodem Prodávajícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.

9.10. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Poskytovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas. Souhlas je udělen na dobu 10 let.

9.11. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

9.12. Poskytovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k vylepšení Webových stránek a personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti.

10. Elektronická evidence tržeb

10.1. “Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Prodávající není vázán ani dobrovolně nedodržuje žádný kodex chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změnu oznámí Uživateli prostřednictvím Webových stránek a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze Webových stránek. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 3 pracovních dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím Webových stránek) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele 

11.4. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování BF SOLES – Marcela Harthová, Náměstí Svobody 12/12, 671 72 Miroslav, okr. Znojno, adresa elektronické pošty bfsoles@bfsoles.com

11.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2018.

Reklamace a vrácení

Reklamace zboží

 • Zažádejte si prosím prostřednictvím emailu o formulář k REKLAMACI
 • V rámci vyplnění reklamačního formuláře budete požádáni o přiložení fotografií poškozeného zboží. K uznání reklamace není vždy nutné odesílat zboží zpět.
 • Vyčkejte na posudek reklamačního oddělení. Nejpozději do 5 pracovních dní vás budeme kontaktovat e-mailem a společně se domluvíme na dalším postupu. Veškeré reklamace vyřizujeme nejpozději do 30 dní.

Vrácení zboží

 • Zažádejte si prosím prostřednictvím emailu o formulář k VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 • Do vaší emailové schránky vám zašleme podklady k odeslání zboží zpět k nám.
 • Peníze zasíláme na váš bankovní účet zpravidla okamžitě po doručení zboží na naši adresu, nejpozději však do 14 dní.

Výměna zboží

 • Zažádejte si prosím prostřednictvím emailu o formulář k VÝMĚNA ZBOŽÍ
 • Do Vaší emailové schránky Vám zašleme podklady k odeslání zboží zpět k nám.
 • Jakmile zásilka dorazí do našeho centrálního skladu, obratem na vaši adresu zašleme nové zboží. Za jeho odeslání účtujeme základní poštovné
 • V rámci interního procesu výměny zboží může bfsoles.com vytvořit novou objednávku ve Vašem zastoupení.

Adresa pro zaslání zboží:

 • Adresa pro zaslání zboží bude doručena na váš e-mail po vyplnění příslušných online formulářů výše.

Na co si dát pozor u vrácení a výměny

 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení, používání, či poškození.
 • Zboží musí být pečlivě zabalené, ideálně v krabici, ve které vám bylo zasláno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 • V případě, že vracíte zboží v originálním obalu (např obuv), nelepte přepravní štítek ani nepište adresu přímo na něj. Krabici buďto obalte do fólie, případně vložte do dalšího obalu.
 • Prosíme, nezasílejte zboží nazpět formou dobírky, takové zásilky nemůžeme převzít.
 • Berte prosím na vědomí, že bfsoles.com neproplácí náklady na zaslání zboží na jeho adresu.

Platby a lhůty

 • Na vyplnění  formuláře máte 14 dní od doručení zboží na vaši adresu.
 • Lhůta pro fyzické zaslání zboží po vyplnění on-line formuláře je z důvodu aktuálních událostí prodloužena na 14 dní od ukončení celostátní karantény, pro více informací nás prosím kontaktuje na bfsoles@bfsoles.com
 • Nazpět přijaté zásilky zpracováváme nejpozději do 5 pracovních dní.
 • V případě výměny zboží Vám peníze vrátíme zpět na účet a tvoříme novou objednávku.
 • Pokud budete zboží vracet, peníze obdržíte zpravidla bezprostředně po přijetí zboží, maximálně však do 14 dní.

On-line řešení sporů

S platností od 15. února 2016 ustavila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů, která umožňuje spotřebitelům řešit spory týkající se jejich online objednávek bez nutnosti soudního procesu. Tento proces řešení sporů je k dispozici na následujícím externím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Společnost bfsoles.com není povinna a bohužel se nemůže zúčastnit alternativních, mimosoudních vyrovnání.

Provozovatel e-shopu

BF SOLES

Marcela Harthová
Náměstí Svobody 12/12, 671 72 Miroslav
IČO: 72524162, DIČ 8054254714